SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

Nedenstående bestemmelser finder anvendelse i det omfang, de ikke er fraveget ved udtrykkelig skriftlig aftale. Gældende fra 1. december 2022

J-Coating, i det følgende benævnt som ”sælger”, leverer overfladebehandling på kundens stål og aluminiums emner.

§ 1 TILBUD

Sælgers tilbud er bindende i 2 uger. Leveringstid angivet i tilbud er kun bindende, såfremt accept modtages senest den 5. arbejdsdag efter tilbuddets afgivelse. Sælger forbeholder sig dækning for uforudseelige dokumenterede prisstigninger som følge af ændringer i skatter og afgifter. Priser er ab sælgers virksomhed og excl. sælgers transportemballage.

§ 2 LEVERING AF EMNER TIL BEHANDLING

Emner til behandling forudsættes af køber leverer på sælgers plads. 

Tidspunktet for levering af købers emner til sælger - og sælges levering til køber - aftales endeligt ved aftaleindgåelsen. 

Sælger er ikke ansvarlig for forsinkelser, der skyldes forsinkelse ved købers levering af emnerne til sælger samt i tilfælde af force majeure, hvorved forstås bl.a. strejker, lockout, brand, hærværk i stort omfang, krig, naturkatastrofer, valutarestriktioner, nedbrud af ITsystemer, embargo, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, alm vareknaphed, restriktioner af gas, drivkraft, elektricitet eller lignende hændelser samt force majeure hos J-Coatings underleverandører. 

Kan køber ikke rettidigt levere emnerne til sælgers adresse, er køber forpligtet til straks at underrette sælger herom. 

Køber godtgør sælger dennes merudgifter, herunder ventetid som følge af forsinkelsen, medmindre der foreligger force majeure. 

Såfremt køber undlader at modtage leverancen på den aftalte dag, opbevares de aftalte emner på sælgers virksomhed/lager for købers regning og risiko. 

Skyldes købers forsinkede afhentning force majeure, kan sælger dog ikke rejse krav over for køber som følge deraf. 

Dette forhold frigør dog ikke køber for betaling af købesummen til den aftalte tid. Sælger skal have emnerne til rådighed ved alm. maleopgaver min. 5 hverdage. 

Der vil blive tillagt et hastetillæg ved opgaver som køber stiller krav om at få malet inden for 5 dage. Det er købers ansvar, at emner, som modtages til behandling, er forsikret for brand, tyveri og vandskade, mens de er i sælgers varetægt. 

Alle ordre skal være forsynet med tydelig Firmanavn – ordre nummer – emne beskrivelse med antal - antal paller og rammer – dato for levering

§ 3 BETALING

Købesummen forfalder til betaling 14 dage efter leveringsdato, medmindre andet er aftalt. Køber skal ved sælgers påkrav stille bankgaranti inden arbejdets udførelse. Ved udestående beløb, som er forfaldet eller kredit max er overskredet, kan sælger nægte at udlevere vare, før betaling er registreret hos sælger.

​§ 4 KONSTRUKTIONS OG KVALITETSKRAV

Der stilles i det følgende krav til købers klargøring af emnet inden behandling. Der tages forbehold for fejl og skader ved overfladen, som skyldes manglende klargøring, og som først måtte vise sig efter forbehandling eller lakering - herunder galvaniserede og zinkbelagte overflader, som i forvejen er overfladebehandlet, og hvor behandlingens kvalitet er afhængig af den eksisterende klargjorte overfladebehandling. 

Vedrørende lakering af stål og aluminium 

Emner skal leveres med ophængs huller, med samme placering på emner magen til hinanden. Dette så sælger kan hænge emner optimalt på ophængs træ. 

Emner over 1700 mm skal forsynes med 2 ophængs huller. 

Er dette ikke sket, kan sælger se bort fra aftaler omkring at male. 

Det er købers ansvar at oplyse korrosionsklasse, og hvor emnet skal anvendes. 

Såfremt kvalitetskrav ikke på forhånd er aftalt ved henvisning til reference emne eller beskrivelse, forudsætter sælger, at emner er egnet til den aftalte behandling - herunder at et tilfredsstillende resultat er muligt at opnå. 

Såfremt sælgers undersøgelser viser, at resultatet af aftalt behandling er usikkert, kan sælger udtræde af aftalen eller kræve, at køber skriftligt erklærer sig indforstået med ikke at gøre mangels krav gældende mod sælger, såfremt køber alligevel ønsker emnerne behandlet som aftalt.

Såfremt der i udbudsmaterialet er angivet såvel udfaldskrav som behandlingsmetode, har behandlingsmetoden forrang ved uoverensstemmelser. Hvis intet andet er anført, udføres kvalitetskontrol i henhold til sælgers kvalitetssikrings program.

Medmindre andet oplyses, er tilbuddet baseret på, at overfladen er klargjort til den aftalte overfladebehandling, herunder: 

  • at kanter er bearbejdet (afrundet, affaset)
  • at alle svejsninger optræder uden afbrydelser og uden porehuller
  • at der ved svejsninger ikke er væsentlige indebrændinger (sidekærv)
  • at alle slagger, svejsesprøjt, skærespåner og glødeskaller er fjernet.
  • at alle emner er forsynet med ophænghuller
  • at alle lukkede rør og konstruktioner er forsynet med drænhuller
  • at emnerne er fri for ridser og er klar til maling

Lakeringen er, hvis ikke andet er aftalt, udført svarende til korrosionskategori C2 – og er under alle omstændigheder betinget af, at konstruktionen er udført iht. DS/ISO 12944-3.

§ 5 Prisstruktur

Er der ikke afgivet tilbud på opgaven, vil sælger opkræve jf. meter forbrug på anlægget, samt gebyrer på hver opgave/ordre 

- minimumsordre gebyr hvis opgave/ ordre ikke overstiger minimumsgrænse 

- Farveskift gebyr

§ 6 ANSVAR FOR MANGLER

Sælger er alene ansvarlig for mangler, der kan henføres til dennes udførelse og håndtering af den aftalte opgave. 

Sælgers ansvar for skjulte mangler ophører 2 år efter arbejdets levering, dog 5 år for så vidt angår byggematerialer. 

Køber er forpligtet til straks ved varens modtagelse at undersøge denne samt til straks at reklamere over synlige mangler. Reklamation over skjulte mangler skal ske snarest efter mangel er konstateret.

Sælger har ret og pligt til at afhjælpe mangler snarest muligt. Sælger afgør om mangels afhjælpning vil ske på stedet eller ved fornyet behandling af emnerne, leveret til sælger. Sælger betaler værdien af overfladebehandling af emnerne. Omkostningerne til demontage af emner - genmontage af nye emner dækkes ikke. 

Såfremt køber har reklameret over en mangel, og det viser sig, at der ikke foreligger nogen mangel, som sælger bærer ansvaret for, har sælger ret til godtgørelse for det arbejde og de omkostninger, reklamationen har påført sælger. 

Sælgers ansvar omfatter ikke dagbøder og indirekte tab samt eventuelle følgeomkostninger, herunder brug af stillads, lifte, telte, varmekanoner m.m., hvor dette ikke har været indeholdt i sælgers entreprise.

§ 7 PRODUKTANSVAR

Køberen skal holde sælgeren skadesløs i den udstrækning sælgeren pålægges ansvar over for tredjemand for sådan skade og sådant tab, som sælgeren efter dette punkts andet og tredje afsnit ikke er ansvarlig over for køberen. 

Sælgeren er ikke ansvarlig for skade, forvoldt af varen efter overtagelsen: 

a) på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens leverancen er i køberens besiddelse 

b) på produkter, der er fremstillet af køberen, eller på produkter, hvori disse indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som disse produkter som følge af varen forårsager. I intet tilfælde er sælgeren ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab. De nævnte begrænsninger i sælgerens ansvar gælder ikke, hvis han har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed. 

Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. Sælgeren og køberen er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade eller et tab, som påstås forårsaget af varen. Det indbyrdes forhold mellem køber og sælger skal afgøres i henhold til § 7. 

§ 8 TVISTER

Tvister afgøres efter dansk ret, ved civilretten i Aalborg. Når der er tale om byggematerialer, og AB systemet er aftalt, afgøres tvisten af en voldgiftsret nedsat af Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed, Vesterbrogade 2B, 1620 København V.

Kontakt os

Få et uforpligtende tilbud

Har du en opgave, som du ønsker at få et uforpligtende tilbud på, er du velkommen til at kontakte os ved at bruge formularen.

Vi besvarer din henvendelse hurtigst muligt.

Vi besvarer henvendelser inden for 48 timer.​​

 
 
 
Vedhæfte filer
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

​​J-coating A/S har mere end 30 års erfaring med overflade behandling på stål og aluminium.

Har du spørgsmål?

Ring til os via nummeret herunder eller send en mail til produktion@j-coating.dk.

Henvendelser besvares inden for 24 timer.​

J-coating A/S

CVR​: 25076451

Bjergegaardsvej 8-10, 9620 Aalestrup​

Klik her for rutevejledning